PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za pravo na pristup informacijama
PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Vatrogasna zajednica Virovitičko- podravske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15).
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.
Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“
Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Vatrogasnoj zajednici Virovitičko- podravske županije (popunjavanjem propisanih obrazaca) pisanim putem na adresu:
Vatrogasna zajednica Virovitičko- podravske županije, Matije Gupca 63, 33 000 Virovitica ili putem elektroničke pošte: vz-vir-pod-zup@vt.t-com.hr te telefaksom na broj 033/722 980
Službenica za informiranje je Mateja Fras.

Vatrogasna zajednica Virovitičko- podravske županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama određena je sukladno kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama_

20.07.2015 ZakonPravoPristupInfo

Godisnje_izvjesce

KriterijiOdredivanjeVisineNTDdostaveInformacije

Obrazac2zahtjevzapristupinformacijama

Obrazac3zahtjevzadopunuiliispravakinformacije

Obrazac4zahtjevzaponovnuuporabuinformacija

ODLUKA-O IMENOVANJU SLUŽBENICE ZA INFORMIRANJE